Informácie
o spracovaní
osobných údajov

brýle

Súhlas so spracúvaním osobných 

Týmto udeľujem spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľovi osobných údajov (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“), slobodný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: Kontaktné údaje (telefónne číslo a / alebo email) za účelom: Sprostredkovania vytvorenia ponuky vozidla na predaj.

Súhlas je udelený na dobu 30 dní po udelení súhlasu.

ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese dpo@skoda-auto.sk,  alebo písomne na adrese spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Súhlas môžem odvolať i pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto súhlasu. Všeobecné informácie o prístupu k ochrane osobných údajov sú k dispozícii tiež na webovej adrese.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“) - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:


Prevádzkovanie portálu ŠKODA Plus


Účel spracovania

Sprostredkovanie vytvorenia ponuky vozidla na predaj.

Popis účelu spracovania:

Vaše osobné údaje využijeme ku sprostredkovaniu Vášho požiadavku k vytvoreniu ponuky na odkup Vášho vozidla. Vaše osobné údaje a údaje o vozidle odovzdáme obchodným partnerom (členom distribučnej siete) podľa Vašich preferencií.

Oprávnenie ku spracovaniu:

Spracovanie musíme urobiť kvôli tomu, aby bolo možné sprostredkovať Vašu požiadavku. Pokiaľ nám súhlas neposkytnete, ne je možné požiadavku splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Fotografie / video
Technické údaje o produkte

Doba spracúvania a archivácie:

30 dní po udelení súhlasu.

Kategórie spracovávateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner plniaci požiadavku.
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás prostredníctvom formulárov na portály ŠKODA Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracovávania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a môžu byť použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovaniu a priebežnému vyhodnocovaniu právnych rizík.


Účel spracúvania

Kontaktovanie kupujúceho za účelom predaja vybraného jazdeného vozidla.

Popis účelu spracovávania:

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko využije Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail) za účelom kontaktovania s ponukou vybraného vozidla uvedeného na portály ŠKODA Plus.

Oprávnenie k spracúvaniu:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo email) spracúvame na základe udeleného súhlasu za účelom kontaktovania s ponukou požadovaného vozidla.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail).

Doba spracúvania a archivácie:

30 dní po udelení súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner vybavujúci požiadavku. Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás prostredníctvom formulára na portály ŠKODA Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovaniu a priebežnému vyhodnocovaniu právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Prístup k spracúvaným osobným údajom.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • Opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplneniu neúplných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvaniu.
 • Obmedzenie alebo blokovanie spracúvaniu osobných údajov.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa.
 • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese:

dpo@skoda-auto.sk

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., GDPR,
Sabinovská 6,
 821 02 Bratislava

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.sk

E-mail:

dpo@skoda-auto.sk

Možnosť podania sťažnosti

Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete k ochrane svojich práv podať sťažnosť u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk 

Telefon:

+421 /2/ 3231 3214

Webová stránka:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“), slobodný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktný telefón za účelom: Oslovovania s ponukou produktov, služieb a prieskumu trhu značky ŠKODA, vrátane informovaniu o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberaniu noviniek a zasielaniu blahoželaní k sviatkom.

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje  alebo písomne na adrese spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Súhlas môžem odvolať i pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto súhlasu. Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú k dispozícii tiež na webovej adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“) - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Ku spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Realizácia marketingových aktivít a prieskumu trhu


Účel spracúvania

Oslovovanie s ponukou produktov, služieb a prieskumom trhu značky ŠKODA, vrátane informovaniu o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberaniu noviniek a zasielaniu blahoželaní k sviatkom.

Popis účelu spracúvania:

Vaše osobné údaje sú použité na informovanie o produktoch a službách ŠKODA AUTO Slovensko, akciách, súťažiach, odobraniu noviniek, reklamy, zasielaniu katalógov či zasielaniu blahoželaniam k sviatkom. Niektoré osobné údaje sú použité i na cielenie vyššie uvedených oznamov. Vaše osobné údaje môžeme použiť tiež na zber, analýzu a uchovávanie výstupov z kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov, ktoré môže realizovať externá agentúra. Vaše odpovede budú spracovávané hromadne a v žiadnom prípade nebudú spojované konkrétne dáta s Vašou osobou.

Oprávnenie k spracúvaniu:

K spracúvaniu nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytol(-la). Pokiaľ ste nám svoj súhlas neposkytol(-la), nebudeme pre tento účel Vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, obchodný profil, technické údaje o produkte, história obchodovania, údaje o rodine a ďalších osobách, komunikácia, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, sieťové identifikátory.

Doba spracúvania a archivácie:

5 rokov od udelenia súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

 Marketingové agentúry, eventové agentúry, mediálne agentúry, členovia distribučnej siete, prevádzkovateľ serverov, guest managementové agentúry, infolinka, agentúra vykonávajúca prieskum trhu. Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v potrebnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovaniu a priebežnému vyhodnocovaniu právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Prístup k spracúvaným osobným údajom.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • Oprava nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvania.
 • Obmedzenie alebo blokácia spracúvania osobných údajov.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa.
 • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

dpo@skoda-auto.sk


Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., GDPR,
Sabinovská 6,
821 02 Bratislava

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade otázok o ochrane osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.sk

Možnosť podania sťažnosti

pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť dozorovému úradu.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefon:

+421 /2/ 3231 3214

Webová stránka:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľovi osobných údajov (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“), slobodný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: Kontaktné údaje (telefónne číslo a / alebo email) za účelom: Kontaktovanie kupujúceho za účelom predaja vybraného jazdeného vozidla.

Súhlas je udelený na dobu 30 dní po udelení súhlasu.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/ alebo písomne na adrese spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Súhlas môžem odvolať i pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú k dispozícii tiež na webovej adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/.

Informácie o spracúvaniu osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“) - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Kontaktovanie kupujúceho s ponukou jazdených vozidiel


Účel spracúvania

Kontaktovanie kupujúceho za účelom predaja vybraného jazdeného vozidla.

Popis účelu spracúvania:

Spoločnosť ŠKODA AUTO využije Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail) za účelom kontaktovania s ponukou vybraného vozidla uvedeného na portály ŠKODA Plus.

Oprávnenie ku spracúvaniu:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo email) spracúvame na základe udeleného súhlasu za účelom kontaktovania s ponukou požadovaného vozidla.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail).

Doba spracúvania a archivácie:

30 dní po udelení súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner vybavujúci požiadavku.
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v potrebnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás prostredníctvom formulára na portály ŠKODA Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte následujúce práva:

 • Prístup k spracúvaným osobným údajom.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.Oprava nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvania.
 • Obmedzenie, čiže blokáciu spracúvania osobných údajov.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa.
 • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Na komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., GDPR,  
Sabinovská 6,
821 02 Bratislava

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade otázok o ochrane osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.sk

Možnosť podania sťažnosti

Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť dozorovému úradu.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefon:

+421 /2/ 3231 3214

Webová stránka:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Obrázek
Obrázek