Informácie
o spracúvaní
osobných údajov

brýle

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Prevádzkovanie portálu Škoda Plus


Účel spracovania

Sprostredkovanie vytvorenia ponuky vozidla na predaj.

Popis účelu spracovania:

Vaše osobné údaje využijeme ku sprostredkovaniu Vášho požiadavku k vytvoreniu ponuky na odkup Vášho vozidla. Vaše osobné údaje a údaje o vozidle odovzdáme obchodným partnerom (členom distribučnej siete) podľa Vašich preferencií.

Oprávnenie ku spracovaniu:

Spracovanie musíme urobiť kvôli tomu, aby bolo možné sprostredkovať Vašu požiadavku.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Fotografie / video
Technické údaje o produkte

Doba spracúvania a archivácie:

V prípade, ak odmietnete ponuku, tak momentom tohto odmietnutia sa končí doba spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak potvrdíte záujem o ponúknutú obchodnú príležitosť, tak doba spracúvania trvá do momentu uzatvorenia tejto obchodnej príležitosti, zvyčajne uzatvorením zmluvy.

Kategórie spracovávateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner plniaci požiadavku.
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás prostredníctvom formulárov na portáli Škoda Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracovávania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a môžu byť použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovaniu a priebežnému vyhodnocovaniu právnych rizík.


Účel spracúvania

Kontaktovanie kupujúceho za účelom predaja vybraného jazdeného vozidla.

Popis účelu spracovávania:

Spoločnosť Škoda Auto Slovensko využije Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail) za účelom kontaktovania s ponukou vybraného vozidla uvedeného na portály Škoda Plus.

Oprávnenie k spracúvaniu:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo email) spracúvame na základe udeleného súhlasu za účelom kontaktovania s ponukou požadovaného vozidla.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail).

Doba spracúvania a archivácie:

30 dní po udelení súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner vybavujúci požiadavku. Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás prostredníctvom formulára na portály Škoda Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovaniu a priebežnému vyhodnocovaniu právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Prístup k spracúvaným osobným údajom.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • Opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplneniu neúplných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvaniu.
 • Obmedzenie alebo blokovanie spracúvaniu osobných údajov.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa.
 • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Pre komunikáciu so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese:

dpo@skoda-auto.sk

Písomne na adrese:

Škoda Auto Slovensko s.r.o., GDPR,
Sabinovská 6,
 821 02 Bratislava

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť Škoda Auto Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.sk

E-mail:

dpo@skoda-auto.sk

Možnosť podania sťažnosti

Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete k ochrane svojich práv podať sťažnosť u zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti Škoda Auto Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk 

Telefon:

+421 /2/ 3231 3214

Webová stránka:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

týmto udeľujem spoločnosti

Škoda Auto Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava,  IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov

V rozsahu: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktný telefón

Súhlas udeľujem na účely:

marketingové služby (testovacie jazdy, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk), a to na dobu  8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu,

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom:

 • advokát, auditor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov, súdom, polícii SR a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Súčasne som bol upovedomený o tom, že spracúvanie osobných údajov môžu vykonávať sprostredkovatelia.

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
 • právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy dpo@skoda-auto.sk.

Účel spracúvania

Kontaktovanie kupujúceho za účelom predaja vybraného jazdeného vozidla.

Popis účelu spracúvania:

Spoločnosť Škoda Auto využije Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail) za účelom kontaktovania s ponukou vybraného vozidla uvedeného na portáli Škoda Plus.

Oprávnenie ku spracúvaniu:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo email) spracúvame na základe udeleného súhlasu za účelom kontaktovania s ponukou požadovaného vozidla.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Kontaktné údaje (telefónne číslo a /alebo e-mail).

Doba spracúvania a archivácie:

V prípade, ak odmietnete ponuku, tak momentom tohto odmietnutia sa končí doba spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak potvrdíte záujem o ponúknutú obchodnú príležitosť, tak doba spracúvania trvá do momentu uzatvorenia tejto obchodnej príležitosti, zvyčajne uzatvorením zmluvy.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Členovia distribučnej siete, obchodný partner vybavujúci požiadavku.
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, predovšetkým súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v potrebnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od Vás prostredníctvom formulára na portáli Škoda Plus.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohoto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, a sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

Aké máte práva?

V rámci spracúvania osobných údajov máte následujúce práva:

 • Prístup k spracúvaným osobným údajom.
 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.Oprava nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvania.
 • Obmedzenie, čiže blokáciu spracúvania osobných údajov.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa.
 • Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Na komunikáciu so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty:

Elektronicky na adrese:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

Písomne na adrese:

Škoda Auto Slovensko s.r.o., GDPR,  
Sabinovská 6,
821 02 Bratislava

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť Škoda Auto Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, pokiaľ sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

V prípade otázok o ochrane osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Webová adresa:

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

E-mail:

dpo@skoda-auto.sk

Možnosť podania sťažnosti

Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov spoločnosti Škoda Auto Slovensko alebo podať sťažnosť dozorovému úradu.

Adresa:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefon:

+421 /2/ 3231 3214

Webová stránka:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Obrázek
Obrázek